Negen soorten broedvogels zijn in Nederland uitgestorven en 87 soorten worden nu in hun voortbestaan bedreigd

Het aantal bedreigde broedvogels in Nederland neemt toe. Er staan negen broedvogels meer op de Rode Lijst dan in de vorige publicatie in 2004. Onder meer de torenvalk (Falco tinnunculus) en de wulp (Numenius arquata) staan er nu ook op. Op basis van tellingen van Sovon Volgelonderzoek is te zien welke soorten er zijn verdwenen en welke broedvogels het snelst uitsterven.

De toename van bedreigde broedvogels komt deels doordat er meer vogels zijn meegenomen in de telling. Waar er in 2004 nog 183 soorten broedvogels werden onderzocht, zijn er dit jaar een kleine tweehonderd soorten meegenomen. 87 soorten worden nu in hun voortbestaan bedreigd. De samenstellers van de lijst gaan uit van de cijfers die duizenden vrijwilligers en veldmedewerkers aanleveren.

Negen soorten broedvogels zijn in Nederland uitgestorven, waaronder de goudplevier (Pluvialis apricaria) en de hop (Upupa epops). Daarnaast worden volgens de onderzoekerstien soorten ernstig bedreigd, waaronder de velduil (Asio flammeus), dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus) en grauwe kiekendief( Circus pygargus). De bedreigde broedvogels komen voor in onder meer bossen, bebouwd gebied, maar vooral in agrarisch gebied.

Bron: NOS, 30-11-17
https://nos.nl/artikel/2205294-meer-bedreigde-broedvogels-in-nederland…

Vogels op de rode lijst:
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-…

VERDWENEN:
Griel (Burhinus oedicnemus)
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Zuidelijke Bonte Strandloper (Calidris alpina schinzii)
Lachstern (Gelochelidon nilotica)
Hop (Upupa epops)
Klapekster (Lanius excubitor)
Roodkopklauwier (Lanius senator)
Duinpieper (Anthus campestris)
Ortolaan (Emberiza hortulana)

ERNSTIG BEDREIGD
Korhoen (Lyrurus tetrix)
Woudaap (Ixobrychus minutus)
Kwak (Nycticorax nycticorax)
Kemphaan (Calidris pugnax)
Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)
Velduil (Asio flammeus)
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
Draaihals (Jynx torquilla)
Kuifleeuwerik (Galerida cristata)
Grauwe Gors (Miliaria calandra)

BEDREIGD
Zomertaling (Spatula querquedula)
Pijlstaart (Anas acuta)
Kwartelkoning (Crex crex)
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Zwarte Stern (Chlidonias niger)
Noordse Stern (Sterna paradisaea)
Grauwe Klauwier (Lanius collurio)
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
Paapje (Saxicola rubetra)
Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Europese Kanarie (Serinus serinus)

KWETSBAAR
Patrijs (Perdix perdix)
Slobeend (Spatula clypeata)
Wintertaling (Anas crecca)
Zomertortel (Streptopelia turtur)
Koekoek (Cuculus canorus)
Porseleinhoen (Porzana porzana)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
Wulp (Numenius arquata)
Dwergstern (Sternula albifrons)
Grote Stern (Thalasseus sandvicensis)
Steenuil (Athene noctua)
Ransuil (Asio otus)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Boomvalk (Falco subbuteo)
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Snor (Locustella luscinioides)
Grote Lijster (Turdus viscivorus)
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

GEVOELIG
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)
Brilduiker (Bucephala clangula)
Middelste Zaagbek (Mergus serrator)
Smient (Mareca penelope)
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
Kleinst Waterhoen (Zapornia pusilla)
Kraanvogel (Grus grus)
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
Steltkluut (Himantopus himantopus)
Grutto (Limosa limosa)
Oeverloper (Actitis hypoleucos)
Tureluur (Tringa totanus)
Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)
Visdief (Sterna hirundo)
Oehoe (Bubo bubo)
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
Zeearend (Haliaeetus albicilla)
Raaf (Corvus corax)
Matkop (Parus montanus)
Zwarte Mees (Parus ater)
Buidelmees (Remiz pendulinus)
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Huiszwaluw (Delichon urbicum)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Graszanger (Cisticola juncidis)
Spotvogel (Hippolais icterina)
Kramsvogel (Turdus pilaris)
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
Huismus (Passer domesticus)
Ringmus (Passer montanus)
Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
Graspieper (Anthus pratensis)
Keep (Fringilla montifringilla)
Kneu (Carduelis cannabina)
Roodmus (Carpodacus erythrinus)

Bron: SOVON
https://www.sovon.nl/rodelijst