Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen

In zowel het grond- als het oppervlaktewater van Drenthe zijn bestrijdingsmiddelen boven de norm aangetroffen. Dit blijkt uit metingen door de provincie en de waterschappen. Projecten en maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen blijven dan ook hard nodig. In het oppervlaktewater van Drenthe komen per locatie gemiddeld 14 verschillende bestrijdingsmiddelen voor. In 14% van de gevallen wordt daarbij de norm overschreden. Dit blijkt uit het rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe” van het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF dat eind maart dit jaar verscheen.

In het Drentse grondwater zijn in 56% van de grondwatermonsters bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 10% van de monsters zijn bestrijdingsmiddelen boven de grondwaterkwaliteitseis van 0,1 µg/l aangetroffen. Dit blijkt uit het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 dat in april dit jaar verschenen is. Ook in de andere provincies zijn te veel bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen.

De provincies zijn van mening dat bestrijdingsmiddelen niet boven de norm in het grondwater mogen voorkomen. Dit geldt zeker in de grondwaterbeschermingsgebieden, die zijn ingesteld om ons drinkwater te beschermen. De provincies hebben in dit kader de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) gevraagd het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen zo aan te scherpen dat normoverschrijding niet meer voorkomt.

Naast de aanscherping van het toelatingsbeleid, blijft ook een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Allereerst betekent dit verduurzaming van de Drentse landbouw. Maar ook voor gemeenten, bedrijven en particulieren ligt er nog een opgave om het bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen. Bij voorkeur tot nul!

De provincie Drenthe organiseert op 22 maart 2018, Wereldwaterdag, samen met de waterschappen een congres over water. De aanpak om de waterkwaliteit te verbeteren zal daarbij centraal staan. Dit is een goed moment om vast te stellen of de waterkwaliteitsdoelen op tijd worden gehaald of dat aanscherping van het beleid en/of intensivering van de aanpak noodzakelijk is.

Bron: Natuur en Milieu Drenthe, 26-09-17
http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/drents-water-nog-steeds-vervuild-bestri…