Zorgwekkende oppervlaktewaterverontreiniging met bestrijdingsmiddelen in akkerbouw gebieden van de Wieringermeer en Wieringerwaard

Noord-Holland is een landbouwprovincie, met mooie groene landerijen en productieve akkers. Het vruchtbare akkerland levert veel op. Helaas heeft deze opbrengst een keerzijde. Om al deze agrarische productie te beschermen, wordt er veel gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Met name in periodes van veel neerslag bestaat er de kans dat de stoffen van de erven wegspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen. We noemen dit erfemissies. Om te kijken welke stoffen - en in welke hoeveelheden - in het water terechtkomen, doet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de periode 2011-2015 onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in dit gebied. In 2011-2012 zijn er op vier locaties in met name de Wieringermeer en Wieringerwaard metingen verricht. Het betrof gebieden die gedomineerd worden door akkerbouw. In het oppervlaktewater in deze akkergebieden werden het afgelopen onderzoeksjaar maar liefst dertig verschillende stoffen aangetroffen. Gelukkig werden er nauwelijks normen overschreden. Daarnaast werden er ook vier verboden middelen aangetroffen: dinoterb, diuron, metalaxyl, dnoc. Het aantreffen van zoveel gewasbeschermingsmiddelen vanuit de akkerbouw in het oppervlaktewater is zorgwekkend.

In 2011 en 2012 zijn op 31 monsterpunten bestrijdingsmiddelen gemeten. Alle meetpunten lagen op uitslagpunten van afvoergebieden en de resultaten worden daarom representatief geacht voor het achterliggende afvoergebied. Vier afvoergebieden werden voor meer dan 50% gedomineerd door akkerbouw, drie in de Wieringermeer en één in de Wieringerwaard.

In akkergebieden werden in 2011-2012 30 stoffen aangetroffen, waarvan drie stoffen elk één keer de norm overschreden. Zeven stoffen werden vooral in akkergebieden en niet in andere gebieden aangetroffen: ethofumesaat, fluroxypyr, terbutylazine, pencycuron, metazachloor, isoproturon, boscalid.
Aangetroffen stoffen in de akkerbouw:
bentazon (25057-89-0)
MCPA (94-74-6)
Chloridazon (1698-60-8)
Ethofumesaat (26225-79-6)
fluroxypyr (69377-81-7)
mecoprop-p (93-65-2)
carbendazim (10605-21-7)
linuron (330-55-2)
2,4-D (94-75-7)
terbutylazine (5915-41-3)
pencycuron (66063-05-6)
metamitron (41394-05-2)
metazachloor (67129-08-2)
DNOC (534-52-1)
chloorprofam (101-21-3)
dinoterb (1420-07-1)
isoproturon (34123-59-6)
boscalid (188425-85-6)
dimethoaat (60-51-5)
metalaxyl (57837-19-1)
pirimicarb (23103-98-2)
diuron (330-54-1)
iprodion (36734-19-7)
Er zijn (ook) in akkerbouwgebieden vier verboden stoffen aangetroffen: dinoterb, diuron, metalaxyl, dnoc. Vooral dinoterb werd in 2011 en 2012 op de meeste meetpunten in ons gebied aangetroffen, waaronder ook in akkerbouwgebieden.
Op drie meetpunten in ons beheersgebied worden al sinds 1995 bestrijdingsmiddelen gemeten. Acht stoffen worden steeds vaker en acht stoffen steeds minder aangetroffen. zeven stoffen geven geen of een onduidelijke trend te zien. De stoffen met een toename sinds 1995 zijn: MCPA, Chloridazon, fluroxypyr, mecoprop-p, 2,4-D, terbutylazine, metamitron en dinoterb.
Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 23-01-2012
http://www.hhnk.nl/actueel/nieuws/@228927/water_akkergebieden/