Bruinvissen verhongeren in de Oosterschelde door gebrek aan prooivissen

Ongeveer 50 % van alle dood gevonden bruinvissen (Phocoena phocoena) in de Oosterschelde (OS) sterven door verhongering of vermagering blijkt uit onderzoek gedaan aan de Veterinaire faculteit in Utrecht. De aantallen van zo goed als alle prooivissen die de bruinvissen in de OS eten zijn de laatste jaren sterk afgenomen in aantal en in biomassa. Wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen (een grondelachtige) kennen sinds een tiental jaren een sterke achteruitgang.

Imidacloprid bedreigt aquatische insecten en daarmee indirect ook de visstand

De concentraties van een aantal neonicotinoïden en fipronil in Nederland overschrijden de normen regelmatig. De hoogste concentraties worden gevonden in het Westland en nog enkele andere plekken in Nederland, vooral in gebieden waar veel glastuinbouw en bloementeelt plaats vindt. Imidacloprid is de meest toegepaste neonicotinoïde. De laatste jaren is het giftig gebleken in zeer lage concentraties.

Opnieuw besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte en daarom wordt dit bijenvolk geruimd. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw vervoersverbod van drie kilometer ingesteld, dat zojuist is ingegaan en tenminste 30 dagen duurt. De NVWA houdt toezicht op het vervoersverbod en controleert de bijenvolken die in dat gebied worden gehouden.

Verboden pesticide in Nederlandse eieren aangetroffen

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet in Nederland onderzoek naar kippeneieren, meldt de Stentor. Een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouders, zo luidt de verdenking. De fipronol is illegaal gemengd met het middel Dega-16 dat is samengesteld op basis van eucalyptus, menthol en etherische oliën. Het mengsel werd vervolgens in de stallen verneveld.

De lijdensweg van de ortolaan als broedvogel in Europa

De Ortolaan (Emberiza hortulana) was tot halverwege de twintigste eeuw een broedvogel van kleinschalig boerenland met roggeakkers en eikenwallen op de zandgronden. De belangrijkste broedgebieden lagen in de Achterhoek, Midden-Brabant en de noordelijke helft van Limburg. In Nederland en België is de ortolaan als broedvogel nu uitgestorven. Schaalvergroting in de landbouw en overgang van granen op mais betekenden de doodklap voor de Ortolaan. De ortolaan kwam in de omgeving van Winterswijk voor op de kleinschalige essen waarop rogge, gerst, haver, aardappelen en voederbieten werden verbouwd.

De vlinders worden uitgeroeid door milieuverontreiniging met neonicotinoïde insecticiden

Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. In de eerste maanden van 2016 zijn er 45 procent minder vlinders geteld dan vorig jaar. Ten opzichte van 2014 zijn het er zelfs 65 procent minder. Achteruitgang per soort: Groot koolwitje (Pieris brassicae): -75 procent; Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas): -69 procent; Kleine vos (Aglais urticae): -66 procent; Oranjetipje (Anthocharis cardamines): -38 procent; Dagpauwoog (Aglais io): -39 procent; Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) -43 procent.

De grauwe gors staat op het randje van uitsterven in Vlaanderen

Recent onderzoek bracht aan het licht dat één van onze meest iconische akkervogels op het randje van uitsterven staat: de Grauwe gors (Emberiza calandra). De voorbije 15 jaar slonk hun aantal met 95%. Uit veldwerk van de Werkgroep Grauwe gors en Natuurpunt blijkt dat de soort nog maar op vier plaatsen in Vlaanderen voorkomt. Vroeger was hij een algemene verschijning, maar in 2003 telde de Vlaamse broedvogelatlas nog maar 850 broedparen. De achteruitgang ging snel: nog voor de broedvogelatlas gepubliceerd werd, bleek de integrale West-Vlaamse populatie al verdwenen.

De huismussen en merels verdwijnen uit Alkmaar

Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar een traditie opgebouwd is van het inventariseren van in de stad broedende vogels. De eerste inventarisatie vond reeds in 1984 plaats en daarna is dit elke 10 jaar herhaald. In 2013-2014 is voor de vierde keer een inventarisatie uitgevoerd van alle broedvogels in het stedelijke gebied van Alkmaar. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er veel soorten die in aantal achteruit gegaan zijn. Een van de meest aansprekende soorten in de stad is de Merel (Turdus merula). Daar gaat het echter niet goed mee, de aantallen nemen gestaag af.

De akker- en weidevogels zijn in de Achterhoek zo goed als verdwenen

Ook rond Lochem gaan de aantallen akker- en weidevogels dramatisch achteruit. Soorten als Veldleeuwerik (Alauda arvensis), Grutto (Limosa limosa) en Patrijs (Perdix perdix) worden nog maar zelden gezien. De laatste soort is sinds de jaren zeventig met maar liefst 95% afgenomen. En ook overige boerenlandvogels laten een dramatische achteruitgng zien. De aantallen vogels op weilanden en akkers in Nederland zijn sinds 1960 met gemiddeld 61 tot 73 procent teruggelopen. Dat komt concreet neer op het verdwijnen van 3,3 tot 5,7 miljoen broedparen binnen 50 jaar.

Sterke daling broedvogels in Drentse akkergebieden

Sinds 2009 worden er in Drenthe systematisch broedvogels in agrarische gebieden geteld, volgens de punttelmethode. Hiervoor is een meetnet van honderden telpunten neergelegd waarvan een steeds groter deel jaarlijks door vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief wordt geteld. Naast de tellingen door de vrijwilligers vindt elke drie jaar, in opdracht van provincie Drenthe, een herhalingstelling plaats op ongeveer 150 telpunten. Dit is om de ontwikkelingen van het aantal (broed)vogels in het agrarisch gebied te volgen en de effectiviteit van natuurbeheer in het agrarisch gebied te meten.